Registracija

[wppb-register]
Klikom na gumb REGISTER dajete privolu da se Vaši podaci mogu koristiti u statističke svrhe, te da Vas možemo kontaktirati ukoliko dođe do poteškoća u obradi Vaših datoteka.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), koja stupa na snagu u svim državama članicama Europske unije 25. svibnja 2018., obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U svakom trenutku imate pravo uskratiti danu privolu za kontaktiranjem na mail gdpr(at)hon-ing.hr.