IKT – Pitanja ponuđača

14.02.2017.
P:Možete li mi reći koji je okvirni broj korisnika u planu za uvođenje navedenih sustava? Informacija nam je potrebna za izradu plana projekata kao i predviđanja popratnih troškova za licence.

O:Zahvaljujemo na interesu. Prema našim potrebama planiran je broj od 51 korisnika – detaljnije imate u Prilogu IV.A – Grupa 1- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA točka 2.17..


14.02.2017.
P:Krajnji rok za predaju svih dokumenata je 2.3.2017?

O: Tako je – krajnji rok je do kraja dana 02.03.2017.godine.


20.02.2017.
P: Lijepo bih Vas molio radi lakše pretraživosti da nam dostavite objavljenju natječajnu dokumentaciju u wordu ili pretraživom PDF-u. Trenutni pdf je snimljen kao slika, pa nam je to problematično, za evidencijski broj nabave: 2017-01.

O: U nastavku slijedi link za preuzimanje PDF-a kojeg možete pretraživati. LINK


28.02.2017.
P: Da li ponuda mora biti uvezena? (telefonski upit)

O: Vezano uz Vaš telefonski upit vezano za točku 5.2 Dokumentacije za nadmetanje – Izrada ponude odnosno na pitanje da li ponuda mora biti uvezana, odgovor je:
PONUDA MORA BITI IZRAĐENA NA NAČIN DA ČINI CJELINU I DA SE ONEMOGUĆI NAKNADNO UMETANJE ILI VAĐENJE LISTOVA TAKO DA MORA BITI UVEZANA.